Norske antikvariaters historie

Ernst Bjerke: Med gamle bøker mot en ny tid. Norsk Antikvarbokhandlerforening 75 år. (1942–2017). Med bidrag fra Cato Schiøtz, Trond Berg Eriksen og Jens K. Haugfos. 160 s. Cappelen Damm 2017. ISBN 978-82-0258143-5.


Hovedforfatteren, historiker, dr. philos. Ernst Bjerke, er samlingsforvalter ved Oslo Katedralskoles gamle bibliotek – et bibliotek som medlemmer av NBBS er kjent med fra flere interessante besøk.

Bjerke har skrevet om foreningens eldste historie, fram til ca. 1960: «Gamle bøker i et moderne marked.» Det har blitt en interessant framstilling fra etableringen i en turbulent krigstid, om utviklingen av synet på bransjens egne rolle i bøkenes kretsløp med kvalitetskrav, profesjonalisering, profesjonskamp med grensedragning mellom bokhandel og antikvariat. Viktig har blant annet vært internasjonalt samarbeid gjennom ILAB (International League of Antiquarian Booksellers).

På grunn av det magre og delvis variable kildegrunnlaget etter 1960, er bidraget fra NABF`s formann Haugfos, «Et moderne marked for gamle bøker», supplert med blant annet korte «bedriftsbiografier» fra nåværende medlemmer og liste over medlemmene gjennom årene. 1968 bare seks medlemmer, nå er antallet ca 20, men de følger med tiden: på 1980-tallet gjorde datamaskinene sitt inntog og allerede i 1998 var det skandinaviske samarbeidet www.antikvariat.net en realitet!

«Mens bøkene venter på nye eiere, er det antikvariatene som tar vare på dem», står det bak på omslaget til jubileumsberetningen, og når det gjelder bevaring av kulturarven, viser formannens Etterord til bransjemedlemmers viktig bidrag til f.eks. Nasjonalbibliotekets samlinger, og ikke minst til bibliotekets nylige tilvekst av William B. Ginsbergs samling av de eldste kart over Norge og Nordområdene.

Boka slutter med to eksterne bidrag til (om kjøperne/kundene/samlerne kan anses som
eksterne i denne sammenhengen): professor i idéhistorie, Trond Berg Eriksen, forsker og bokglad, skriver om «Antikvariatet som kultursentrum». «En boksamlers bekjennelser», er bidraget fra Cato Schiøtz, advokat, boksamler og medlem av den norske Bibliofilklubben. Sammen med antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøm (1928-2015) utarbeidet han i 1990 Norske førsteutgaver: en hjelpebok for samlere av skjønnlitteratur. 2.utgave kom i 2006, og nå arbeides det med en nettbasert utgave.

Berit Ch. Nielsen