Norges første medisinske tidsskrift

Nylenna, Magne og Larsen, Øivind: Eyr – portrett av et tidsskrift. Michael 2015; 12: Supplement 17. 222 sider.


I et land med bare 120 leger, var utgivelsen av det norske kvartalstidsskriftet Eyr, et medicinsk Tidsskrift i tiårsperioden 1826–1837 bemerkelsesverdig.

eyrTidsskriftet Eyr rommer til sammen over 4000 sider. Redaktørene, professorene Michael Skjelderup og Frederik Holst, gjorde store anstrengelser for å opprettholde utgivelsen. Tidsskriftet spilte en viktig rolle i etableringen av legerollen i det nye selvstendige Norge.

Eyr – portrett av et tidsskrift gir først et bilde av de medisinske tidsskriftenes rolle rundt år 1800, da publiseringen av periodiske publikasjoner hadde et sterkt oppsving, ikke minst innen ulike vitenskapsområder. Deretter blir de norske legenes vilkår i 1820- og 1830-åra behandlet. Økt folketall og økt utbredelse av husmannsvesenet var vesentlige trekk ved samfunnsutviklingen som preget legenes arbeidsforhold. Deretter følger biografier om redaktørene Skjelderup og Holst, og så historien om hvordan Eyr ble etablert. Innholdet i de elleve årgangene (bindene) blir gjennomgått og analysert.

(Eyr er den norrøne gudinnen for legekunsten.)

Torbjørn Eng