NBBS Logo

Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap

presenterer

Norsk bibliotekvesens historie fram til ca 1900: ein bibliografi

av Ove Arstein og Reidun Kringstad
Hovedoppgave ved Statens bibliotekskole våren 1975

FØREORD || INNLEIING || STIKKORDREGISTER || KILDER || FORKORTNINGAR

ALFABETISK HOVEDDEL

 1. Aabol,Lara
     Askim kommune gjennom 100 år. 1837 - 1957. Oslo 1938. 204s.
       Boksamlinger s.77-79.

 2. Aarflot,Mauritz
     Sivert Aarflot og hans samtid. Volda, Aarflots prenteverks forl., 1951. 159s.

 3. Aavatsmark,0 S
     Namsos. Byens anlæg og utvikling. Kra. 1914. 489s.
       Folkeakademi. Folkeboksamling. s.464-61.

 4. Åsen,Jon
     Hægelands-boka III. Kultursoga. Kr.sand S 1967. 757s.
       Biblioteker s.730-32.

 5. Åsvang,A 0
     Vevelstad I. Til kommunens 50 års jubileum 1966. Mosjøen 1966. 102s.
       Vevelstad bibliotek s.96-98.

 6. Aker 1837 - 1937. B.II. Oslo 1940. 400s.
       Skolebiblioteker s.103,208
       Barnebiblioteker s.176,259-60
       Biblioteker s.379-84

 7. Aklestad,Sivert
     Hjørundfjord kommune 1837 - 1937. Ålesund 1937. 98s.
       Hjørundfjord folkeboksamling s.92.


 8. Allmuebibliotek.
     (Norske Stiftelser,3,1858)
       Kinserviks prestegjeld. Ullensvang sogn, Legat 1839. s.678.
       Nordre Søndmøres Prousti. Legater 18o1,1818,1828,1833 s.706-7.

 9. Almuebogsamlinger, avertert fra Det Kgl. selskap for Norgesvel. 
     (Morgenbl. 183o nr 62)

 l0. Almueoplysningens tilstand del 1-3. (Morgenbl. 1837 nr 204,211,218)

 11. Amundsen
     Mauritzens legat. (FFBB II.1908.s.120)

 12. Amundsen,Leiv
     Hjalmar Pettersen. U.st. og år. Folio,o.o. Med tilskrift av forf.

 13. Andresen,Kr S
     Sarpsborg. Fremstillinger av byens historie indtil 1914. 
     Sarpsborg 1914. 529s.
       Folkeskolenes barneboksamling s.424-5
       Sarpsborg folkebibliotek s.460-61

 14. Anker,Øyvind
     Bjørnson og folkeoplysningen. (FF XVII,l932,s.189-94)

 15. Anker,Øyvind
     Bjørnstjerne Bjørnsons boksamling i Stor-Elvdalen. (FF XVII,1932,s.191-4)

 16. Ansteensen,John
     En folkeoplysningsmand. (FFBB V11,1913,s.69-75)
       Sivert Aarflot. Ekset bibliotek.

 17. Ansteensen,John
     Et kommunalt referencebibliotek for Kristiania. (St.Hallvard,1916,s.245-56)

 18. Ansteensen,John
     The Library History of Norway. (The Library Journal,Vol.45,1920,s.19-25)

 19. Arendals komm.bibliotek l00-års jubileum.
     (FF XVII,1932,s.97)

 20. Arnesen,Arne
     Les bibliotheques populaires en Norvege. (La Revue scandinave. 
     Paris,2année,1911,s.391-95)

 21. A(rnesen),A(rne)
     Carl Deichman og det Deichmanske biblioteks grunnleggelse. 
     (Deichmanskebl 1,1935,s.1-11)

 22. Arnesen,Arne
     Deichmanske bibliotek. (FFBB I,1907,s.52-56)

 23. Arnesen,Arne
     Det Deichmanske bibliotek i Kristiania. (Folkbiblioteks  
     Bladet,Sthm.,1907s.38-41)

 24. Arnesen,Arne
     Deichmanske Bibliotek 1785 - 1935. Tale ved 150 års jubileet. 
     (BB 11,1935,s.84-91)

 25. Arnesen,Arne
     Haakon Nyhuus. (FFBB VII,1913,s.l0l-l04)
        
 26. A(rnesen),A(rne)
     Haakon Nyhuus. (Deichmanbl,9/10,1932,s.5)
        
 27. Arnesen,Arne
     Haakon Nyhuus. (Nekrolog.) (Nordisk tidsskr. för bok- och 
     biblioteksväsen. Ups. & Sthm.,l.årg.,l914,s.83-85)
        
 28. Arnesen,Arne
     How Norway became the focus of American library methods in Europe. 
     (The Library Quarterly,Chic.,1934,s.48-55)
        
 29. Arnesen,Arne
     Karl Fischer. 1861 - 1939. (BB,1939,s.238-45)

 3o. Arnesen,Arne
     Karl Fischer og det Deichmanske biblioteks reorganisasjon. 
     (Deichmanbl.1939,s.55-8)
        
 31. Arnesen,Arne
     Litt om de ældste folkeboksamlinger i Romsdals amt. (FF II,19l7,s.6-ll)

 32. (Asch,Lars)
     Lars Asch's Legat. (Norske Stiftelser 3,1858) 
       Gjerdrum prestegjelds boksamling s.312-13

 33. (Aure,Anton)
     Anton Aure. (Årsskrift åt Romsdals Sogelag 4, Molde 1924,s.73ff)
        
 34. Baggethun,Rolf
     Horten. Ferjestedet som ble marinestasjon og by. Horten 196o.575s.
       Arbeiderforeningens leiebibliotek s.344

 35. Bakke,Harald
     Jacob Nicolaj Wilse. En kulturhelt. Kra.,Malling.1912. 116s.

 36. Bakke,Harald
     Skjeberg Bygdebok.Del I. Oslo 1953. 65ls.
       Selskapet for Skjeberg Prestegjelds vel s.404-5.

 37. Bartnes,Henrik
     Det gamle Beitstaden. Kommune-og allmenhistorie. 1837 - 1904. 
     (Beitstad) 1969. 719s.
       Boksamlinger s.31,481-82.

 38. Beretning om Deichmanske bibliotek for aaret 1882 - 1925.
     (Kristiania (0slo) kommunes aktstykker,1883 - 1926. Årene 1905 - 9.
     (Kun i særtrykk.)

 39. Beretning om laanebibliotheket for elever af Christiania 
     Byes almueskoler. (Morgenbl,1847,nr 305)
        
 40. Berg,Adolph
     Biblioteket jubilerer. (BT,1934,nr 28)

 41. Berg,A
     Lista,en bygdebok. Tønsberg 1956.
       Bokforraad s.359.

 42. Bergen 1814 - 1914. B.I-III. Bergen 1914(I).614s. 1915(II).807s. 1919(III).595s.
     Biblioteker: B.I s.150,168-69,180
           B.II s.721,728-29,736-70
           B.III s.220,266

 43. Bergens almuebibliotek. (Morgenbl. 1851,nr 55)

 44. Bergstøl,Tore
     Konsmoboka. Band II. Nærings-og kulturlivet. Konsmo 1966. 399s.
       Leselag og boksamling s.301-2.

 45. Bergstøl,Tore
     Vigmostadboka II. Nærings-og kulturlivet. Mandal, Salvesen,1960. 404s.
       Leselag og boksamling s.382.

 46. Bergwitz,Joh K
     Onsø herred 1814 - 1914. Fredr. Centr.tr. 1914. 228s.
       Kulturelt liv i Onsø s.189-97.

 47. Berner,Hagbard Emanuel
     Folkeboksamlingar. (Syn og Segn,1915,s.66-73)

 48. Beronka,Johan
     Vadsø bys historie. Vadsø kommune utg. 1933. 239s.
       Finnmarksbiblioteket s.190-92.

 49. Betænkning fra komitéen,dat. 23.sept.l90l. (Tr. i hovedp.
     IV kap.8 for 190l/02 (ld.a.) s.15-30,med fortegnelse
     over folkebibl. som har fått statsbidrag i tiåret
     1892 - 190l.s.31-46. Komiteen foreslog sakkyndig assi-
     stanse for dep. til og utgivelse av en katalog for
     bibliotekene. - se St.hovedreg.1900 - 1910 s,478.)
     Under 1.febr. 1901 nedsatte Kirkedept. en komite for
     å avgi uttalelse om, hvad der burde gjøres til fremme av
     folkebibliotek-saken i vårt land. Medl.: Amanuensis K.K.E.
     Fischer,byråsjef J.V.R.Heiberg,bibliotekar H.Nyhuus.

 50. Bibliotek på Hammersborg skole for elever av Chra. almue-
     skoler. (Morgenbl l846,nr 300)

 51. Bibliotekarbeide i Norge. Bergen 1915.33s. (Norsk Biblio-
     tekforenings smaaskrifter,1)
       Arnesen,Arne: Haakon Nyhuus s.4-8

 52. Bibliotekets lokaler. (Deichmanbl nr4,1932,s.3 og nr 5,
     1933,s.59-60)

 53. Bibliotekmekanikk. Kortkatalogen. (Kringsjå VII,1896,s.769-76)

 54. Bibliotekmekanikk. Ordning og klassificering af bogsam-
     lingen. (Efter forskjellige kilder.) (Kringsjå VII,
     1896,s.209-17)

 55. Bidrag av Opplysningsvesenets fond til opprettelse av
     hensigtsmessige bogsamlinger blandt almuen.
     (Morgenbl,1841.nr 27)

 56. Bidrag til almuebiblioteker av oplysningsvesenets under-
     støttelsesfond. (Bekjendtgjørelse fra Dep. for kirke-
     og undervisningsvæsenet) (Stav amtstidende,1851,nr 81)

 57. Bjørgan,Magnhild
     Fragmenter av Alta - Talvik Historie. B.II.,Leirbotn
     1969. Stensiltrykk. 303s.
       Almuebogsamlinger 1830 til folkeboksamlinger og biblio-
       teker i Talvik og Leirbotn etter 1945. s.162-3.

 58. Bjørnson og folkebibliotekene. (FF XVII,217-18,1932) 

 59. Blom,C(hristopher) H(elen)
     Skiens offentlige bibliotek i 30 aar. Ved bibliotek-
     styrets formand. Skien 1922. Oluf Rasmussens boktr.,8s.bl.

 60. Bodin Bygdebok B.I.2.del. Bodin 1961.877s. 
     Bibliotek og andre kulturformål s.684-88.

 61. Bolsøyboka,3.del,B.II. Molde 1963. 624s.
       Boksamlinga s.579.

 62. Botne bygdebok. B.III.1967.352s.
       Almueboksamlinger s.174.

 63. Boye
     Biblioteker og leseforeninger. (FFBB II,95-97,l908)

 64. Braadland,Arne
     Tune herred 1837-1937. Oslo,Fabr.,1937. 107s.
       Tune folkeboksamling s.l00-l0l.

 65. Brekke,Hans
     Bygdesoga for Syvde herad. Eige forl. 1945.330s.
       Skulestell og opplysning S.117-31.

 66. Brynn,Olaf
     Kongsvinger.'En historisk oversikt 1682 - 1854 - 1929.
     Kongsv. 1929.308s.
       Boksamlinger s.207-9.

 67. Brænden,Ola
     Norderhov kommune. Det kommunale sjølstyre.1837 - 1937 - 
     1914. Oslo,Snorre tr.,1946. 640s.
       Folkeboksamling s.380-83.

 68. Bugge
     Ålesunds arbeiderforening l864 - 1939. (Av) Bugge og
     Knudsen. Ålesund 1939.
       Fra almuebibliotek til folkebibliotek s.37-40.

 69. Bugge,C. A
     En sørlandsby,erindringer og skildringer fra Mandal i
     gammel og nyere tid. Kra.,Cappelen, 212s. ill.
       Folkeoplysning s.53-56.

 70. Bugge,Kristian
     Aalesunds historie. B.II. Aalesund 1923. 862s.
       Biblioteker og andre institusjoner s.93-97.

 71. Bull,Francis
     Festskrift til Hjalmar Pettersen 13.januar 1926. Utg.
     av .... og W.P.Sommerfeldt. (Illustr.) 1926. 0.o. Privat
     trykk i 5o eks.

 72. Bygdebok for Engerdal. B.III. 1969,508s.
       Leseselskap s.449.

 73. Bærum. En bygds historie. II. Sandvika 1924.544s.
       Bærums folkeboksamlinger s.184-89.

 74. B(øe),A(nna)
     Læseværelse for kvinder. (Urd 1898,s.77)

 75. Christeligt udlaanings-bibliothek av A.Grimelund og A.
     Hauge. (Morgenbl 1837,nr 88)

 76. Christianssands stiftsseminariums bibliotek. Katalog.
     Chrsand 1895. (Kristiansands folkebibliotek,Kristian-
     sands-trykk. Kr.sand 1941. 25bl.

 77. Cirkulære fra Kirkedepartementet til landets biskoper
     om oprettelse av bogsamlinger i landdistriktene.
     (Morgenbl 1838,nr l6)

 78. Clausen,Conrad
     Askøy Herad i hundrad år. 1837 - 1937. Bergen 1937. 196s.
       Askøy folkeboksamling s. 183-4.

 79. Coldevin,Axel
     Bodø By. 1866 - 1966. Bodø 1966. 574s.
       Almueskolen og biblioteket s. 162-66.
       Biblioteker s. 300-30l.

 81. Coldevin,Axel
     Sarpsborg gjennom hundre år. 1839 - 1939. (Sarpsborg)
     1950. 602s.
       Skolevesenet i saugsbrukstiden s. 224
       Skolene i utvikling s. 372
       Leseselskap,folkebibliotek,folkeakademi s.376-9
       Kino,folkebibliotek og opplysningsarbeid s.553-7

 82. Daae, Ludvig  
     (Deichmanske bibliotek.) Det gamle Christiania 1624 - 1814,
     3.utg.Kra.1924,s.279-84

 83. Daae,L(udvig)
     Om en påtænkt offentlig Bogsamling ved Drammen. (ca.l8oo)
     (Hist.tidsskr,l rekke,B.1,1871)

 84. (Dahl,Johan)
     Johan Dahls leiebibliotek. (Morgenbl,1842,nr 57)

 85. (Dahl,Johan)
     Johan Dahls leiebibliotek. (Morgenbl,1843,nr 4)
  
 86. Dalen,Knut
     Røldal bybdebok. Bergen,Boktrykk,u.a.,565s.
       Leselag og boksamlingar s.187-88.

 87. (Damm,W)
     W.Damms leiebibliotek. (Morgenbl.1849,nr. 35)

 88. Dana,John Cotton
     Det offentlige bibliotek-almuehedens bibliotek.
     (Kringsjå bd.9,1897,s.937-42)

 89. Dannevig,Birger
     Sagaen om en sørlandsbygd. Eide sogns historie. B.l.
     (Homborsund) 1972.586s.
       Folkeboksamlingen s.533-36.

 90. Danton,Joseph Periam
     United States influence on Norwegian librarianship,
     1890 - 1940. Berkeley,Univ. of California press,1957.
     X,9ls.,l kart. (University of California Publications in
     librarianship)
       Inneholder bibliografi.

 91. Dehli,M
     Fredrikstad bys historie. II. Oslo,Enersen,l964. 518s.
       Bibliotek s.395-96.

 92. (Deichmann,Carl)
     Carl Deichmans testament til oprettelse af et offentlig
     bibliothek i Christiania samt til Østre Porsgrunds Kirke
     og fattigkasse. (Datert 28.febr. 1780.) (Norske Stiftelser
     .... udg. af N.Nicolaysen,b.l,Chra. 1858,s.710-13)

 93. Deichmans Bibliotek. (Norske Stiftelser,3.1858.s.149-5o)
     Carl Deichmans testamentariske gave av 1780,samt generelt 
     om biblioteket fram til 1856.

 94. Deichmanske bibliotek. (Folkebl,1916,nr.37,s.353-56)

 95. (Det Deichmanske bibliotek) (Beretning om Kristiania kommune
     for aarene 1887 - 1911. Kra. 1914,s.353-56.)

 96. (Det Deichmanske bibliotek) (Femtiaars -beretning om
     Christiania kommune for aarene 1837 - 1886. Chra. 1892,
     s.409-10.)

 97. Deichmanske biblioteks årsberetninger. Kra. 1898 - 1914.

 98. Det Deichmanske bibliotek i Kristiania i "Aktstykker vedk.
     Kr.ania kommune i aaret 1898." I sak nr 74. (Heri oplysn.
     om folkebibl. i Danmark,England,Frankrike,Tyskland,
     Østerrike,Forente Stater av K.Fischer,J.B.Halvorsen og
     H.Tambs Lyche.

 99. Det Deichmanske bibliothek i Kristiania. Forslag til omordning 
     og utvidelse af biblioteket. Kra.1898.

100. Departementstidende 1836.
     Sirkulær til rikets biskoper hvor bl.a. ønskes
     opplysninger om eventuelle almueboksamlinger 
     forefinnes,og om det er grunnlag for å bevilge midler 
     til sådannes opprettelse. s.575.

101. Departementstidende 1838.
     Brev fra departementet til biskopene om opprettelse av 
     boksamlinger til opplysningens fremme. s.38.


102. Departementstidende 1838.
     Rundskriv fra departementet til prestene angående almue
     bibliotekers generelle tilstand. s.636.

103. Departementstidende 1841.
     Indberetning fra k.dep. angående fordeling af bidrag til 
     almuebiblioteker af oplysningsvæsenets understøttelsesfond. s.516-18.

104. Drammen 1811 - 1911. Drammen 1911. 773s.
       Barnebiblioteker s.177.

105. (Drolsum,Axel Charlot)
     Axel Charlot Droleum. En autobiografisk,skitse. 
     Særtryk af "Studenter fra 1864." Mindeskrift ved 5o aars jubilæet. 
     Skien,Nilssen,1915. 24s.

106. Drolsum,A(xel) C(harlot)
     Om universitetsbiblioteket. Forslag til omordning at Personalet m.v.,
     avgivet af Bibliotekaren til det akademiske kollegium. Chra.,Thronsen,
     1880. 56s.

107. (Drolsum,A(xel) C(harlot)
     Overbibliotekar A.C.Drolsum. illustr. (Folkebl nr22, 190l,s.187)

108. (Drolsum,Axel Charlot)
     Overbibliotekar Drolsum. (FF XII,l927,s.l40)

109. (Drolsum,A(xel) C(harlot)
     Titelportræt: A.C.Drolsum,overbibliotekar,universitetsbiblioteket.
     Kra. (Nordisk tidsskr för bok-och biblioteksväsen,3.årg. 1916)

110. Drolsum,Axel Charlot
     Universitetsbiblioteket 1811 - 1911. D.1.2. (Utg. av) Det 
     kgl.Frederiks universitet. Kra 1911.
       D.1 o.m.tit.:Universitets-biblioteket 1811-1876. Fest-skrift i 
       anledning af l00-aarsjubileet. 
       D.2 o.m.tit.: Biografiske meddelser om Universitetsbibliotekets 
       chefer.

111. Efterretning for det ny oprettede Læseselskap i Trondheim.
     Trh. 180l. Tr. hos Willum Stephanson. 8s. F.U.Tb.

112. Eggen,Arnljot
     Snarøya før og nå. Oslo 1960. 150s.
       Snarøen Vel setter boksamlingen i stand.s.120.

113. Eggen,Eystein
     Tylldalen-Brydalen bygdebok. Tr.heim,Eriksen,1957. 629s.
       Tylldalen folkeboksamling s.347-49.

114. Eide,Anna Margreta
     Bibliotekvesenet i Os kommune. Historikk og aktuell stode. 
     18s. (Hovedoppgave ved Statens Bibliotekskole,1972)

115. Eidsvoll bygds historie. B.1,2.del. Oslo 1952. 718s. 
       Boksamlinger s.351-53.

116. Eier,Sigfred L
     Hurums historie. B.II. Bygdehistorie 1807 - 1940. Hurum 1969. 57ls.
       Almuebiblioteket s.179.

117. Eier,Sigfred L
     Strømms historie. Kirstes boktr. 1951. 539s.
       Boksamling s.360

118. Einung,R H
     Tinn soga. Rjukan,Eige forl.,1926. 678s.
       Blad og boksamlingar s.505-7.

119. Elevbibliotek. (Morgenbl,1883 nr 326,1891,nr 144)

120. Fåberg folkeboksamling. (FF XVI,1931,s.8.139-40)

121. Det Fastingske Bibliotek. (Norske Stiftelser,3,1858,s.611-12)

122. Faye,Andreas
     Christiansands Stifts Bispe- og stiftshistorie. 
     Chra., Christie,1867. 506s.
       Bibliothek s.387. (Christiansands Latinsboksamling)
       Liberii (Bibliothek) (Stavanger domkapitel) s.178.

123. Feragen,A M
     Kommentar til A.Jensens: "Om nytten af et Børnebibliotek 
     i Forbindelse med Almueskolen. (Den norske folkeskole N.R. 
     I,1858,s.264-68)

124. Finnmarksbiblioteket i Vadsø. (l.beretning). (Vadsø 1895)
     14s. - (2.beretning) Vadsø 1899. 26s. "Vadsø" trykkeri.

125. (Finnmarksbiblioteket i Vadsø) Udkast til statutter for det
     i Vadsø den 14.decbr. 1892 stiftede Selskab til oprettelse
     af et Finnmarksbibliotek.Vadsø 1895.

126. (Finnmarksbiblioteket i Vadsø) Vedtegter for det den 14de
     December 1892 stiftede Selskab til Oprettelse af et
     Finnmarksbibliotek i Vadsø. Undertegnet: Emil Smith,p.t.
     Formand. (Vadsø 1895) 4s.

127. Fire foregangsmænd. Peder Hansen,Henrik Wergeland,Eilert
     Sundt,H.Tambs Lyche. Kr. 1917.7ls.por. (Norsk Bibliotek
     forenings småskrifter,3)

128. Fischer,Karl
     Bibliotekforholdene i Østfold. (FF VI,1921,s.71-86)

129. Fischer,Karl
     Biblioteksaken i Norge 1795 - 1836. (B B,1939,s.26-33)

130. Fischer,Karl
     Biblioteksakens utvikling i Norge. 1836 - 1931.
       (Norsk Bibliotekforenings Jubileumsskrift 1913 - 1938.
       Oslo,Stenersens forl.,1938.s.26-38)

131. Fischer,Karl
     Deichmanske bibliotek. (Ord och bild,Sthm. 1933, s.643-51.)

132. Fischer,Karl
     Folkeboksamlinger i Norge. Deres historie,nuværende
     tilstand samt forslag til en ny ordning. Af Karl Fischer,
     J.V.Heiberg,Haakon Nyhuus. Innstilling til Kirkedep. Kra.
     1901.

133. Fischer,Karl
     To brev fra Henrik Wergeland om almueboksamlinger.
     (Boken 1,1927,s.43-6)

134. Fischer,Karl
     Universitetsbibliotekets Norske avdeling 1882 - 1932. 
     (FF 17,1932,s.115-17)

135. Fiskaa,H
     Optakten til pliktavleveringsordningen av 21/2 1815. 
     Trekk fra Univ.bibl.s første vanskelige år. (B B,1938, s.306-16)

136. Fiskaa,H M
     Bygdebok for Vanylven. Oslo,Andvord,l965. 398s.
       Folkeboksamlinga s.157-59.

137. Fiskaa,Haakon
     Christiania læse-selskab i det norske og tydske sprog.
     (St Halvard 12,1934,s.37-44)

138. Fiskerbibliotek og lesestue. (Morgenbl,1877,nr 26)  -

139. Flaten,Hans
     Hemsedal 1814 - 1914. Hemsedal 1914. 194s.
       Boksamling s.118.

140. Flatin,Tov
     Flesberg,fraa dei eldste tider til no. I. Kra.,Norli.
     1917. 394s.
       Boksamlingar s.228-32.

141. Fleischer,A J
     Beretning om Gausdals almuebogsamling. (Folkevennen,
     1859,nr 8,s.165-69)

142. Folkbiblioteken i Køpenhavn och Kristiania samt några
     svenska bibliotek,deras organisation och verksamhet.
     Af Fredr. Nilsson. Stockholm 1903. II 8.55s. A.P.S.
     A.-B. Arbetarnas tryckeri,folkets hus II
       Det Deichmanske bibliothek s.22-44.
       Kristiania Folkebibliotheker s.44-48.

143. Folkeboksamlinger,Solum. En kort oversikt 1854 - 1954. Skien (1954)

144. "Folkevennens" fortegnelse over bøger for almueboksamlinger. 
     (Morgenbl,1853,nr 361)

145. (Fortegnelse over kommunale aktstykker angående Deich-
     manske bibliotek 1898 - 1930) (Generalregister over
     aktstykker vedkommende Oslo kommune for tiden 1.januar
     1895 - 30.juni 1930,Oslo 1931. s.37-40.)

146. Foss,Olav
     Lørenskog,bondesamfunn og forstad. Oslo,nasj.tr. U.å.
     473s.
       Folkeopplysning og skolevesen s.202-211.

147. Gamle privatboksamlinger. (FF X,1925,s.164)
 
  
148. Giæver,Hanna
     Skoleboksamlinger på landet. (Norsk Bibliotekforenings 
     Jubileumsskrift 1913-1938. Oslo,Stenersens forl.,1938. s.83-84.)

149. Gjone,Toralf
     Solum Bygds Historie B.l. Skien 1965.739s.
       Solum folkeboksamlinger s.446-50

150. (Gramm,C K
     Jernbanebibliotheket,Hamar 188o - 1905. En 25-aarsberetning. 
     Ved Bibliothekets Bestyrelse. Hamar 1905. H St. s. Bogtr. 14s. Illustr.

151. Grimstad bys historie.Oslo,Grøndahl,1927. 778s.
       Dahlske skoles bibliotek s.421-22.
       Biblioteker og samlinger s.635.

152. Grude,M A
     Jæderen 1814 - 1914. Sandnes,Ingvald Dahles Forl.,1914. 660s.
       Bygdebiblioteker s.593.

153. Grude,M A
     Sandnæs`historie. 1860 - l9l0. Sandnes,Dahle,1910. 373s.
       Oplysnings-og foreningsvirksomhet s.190-93.

154. (Grøndahl,C M)
     Om stud.theol C.M. Grøndahls utlånsbibliotek i Kristi-
     ania for fattige arbeids- og håndverkerfolk. (Morgenbl.
     1853,nr.15)

155. (Grøndahl,C M)
     Opprettelse av et leiebibliotek for religiøse bøker av 
     C.M.Grøndahl. (Morgenbl,1836,nr.59)
 
156. (Grøndahl,C M)
     Student Grøndahls udlaaningsbogsamling af andagtsbøker 
     og opbyggelige skrifter. (For Arbeidsklassen,1840,s.168, 
     1841,15/1,s.7-8)

157. Gundersen,Erik S(kogstø)
     Bibliotekar Jens Tvedt 75 år. (FF XVII,1932,s'.lo2-3)

158. Gundersen,Erik Skogstø
     Stavanger kommunebibliotek i 40 år. 1885 - 1925. En
     oversikt. Stvg. 1925. Eirik Gjøsteins boktr. 27s. Gratis.

159. Hadeland. Bygdenes historie I. Oslo 1932. 674ss
       Lysakermoen,P: Folkeboksamlingene s.576-86.

160. Halden folkebibliotek. (FF XVI,1931,s.90-93.)

161. Hals,Harald
     Eidanger bygdehistorie. B l. 463s.
       Almuebiblioteker s.420-21.

162. Halse,Leif
     Todalen. Theim. 1943.400s.
       Todalens leseselskap s.141.

163. (Halvorsen,O A)
     0.A. Halvorsen. (Folkebladet,1900,s.337-8.)

164. Hamars historie. Hamar 1949. 646s.
       Folkebiblioteker s.360.

165. (Hansen,J v.d.L)
     Opprettelse av et bibliotek for østkanten,J.v.d. Hansen. 
     (Morgenbl,1842,nr 178)
       Læseforening s.314
 
166. Hanson,J C M
     Haakon Nyhuus i Amerika. Nogen erindringer av professor 
     J.C.M.Hanson. (Deichmanbl,9/10,1932,s.8-l0)

167. Hanssen,Olaf
     Gamle folkebiblioteker. (FF XI,l926,s.12l-23.)
     Vikedal folkebibliotek.

168. Hasund.S
     Selskapet for Norges Vels arbeid for folkebiblioteksaka. 
     (B B,1936,s.281-82)

169. (Hauer,Jonas)
     Bibliotekar Jonas Hauer. (FF XIII,1928,s.l3l.)

170. Hauer,Jonas
     De norske bondetingmenn og folkebibliotekene. 
     (FF 11,1926,s.148-55)

171. Havdal,Olaf
     Meldal bygdebok bd.I.Meldal kommune 1968. 455s.
       Havdal,Olaf: Bygda og bøkene s.285-89.

172. Helgeby
     Om oprettelsen av et spesialbibliotek for Finnmarken.
     (Balke,G :Katalog over Finnmarksbibliotekets bok-
     og avissamling. Vadsø,Gulbrandsen,1925. 109s. s.1-16.)

173. Henden,Mons
     Hennebygda. Ei kultursoge. Sandane 1963. 315s.
       Ungdomslaget og boksamlingene s.l68-9.

174. Hjellestad,Hermod
     Fana. B 1. Bergen 1933. 846s.
       Boksamlingar s.745-48.

175. Hodnefield,Jacob
    The libraries of Scandinavia. (Publications of the
    Society for the advancement of scandinavian study. Urbana
    Illinois, V.1,pp.4-101.

176. Hognestad,Peter
     Kven er upphavsmannen til skuleboksamlingar- 
    (FFBB 111,1909,s.84-6.)
       Ingebret Fosse og Nikolai Lima.

177. Hole,E M
     Florø gjennom 75 år. 1860 - 1935. Florø,Fylkestidende
     Trykkeri,1935. 142s.
       Folkeboksamlinger s.102-3.

178. Holthe,O(smund) Dybdal
     Det Wigedalske Læse-Selskab. 1803 - 1963. Vikedal,
     Vikedal folkeboks.,1963. 34s.ill.

179. Homme,Tor
     Søndeled i gamle dage. I. Skoler og bibliotek. Kra.,Fabr.,1921. 88s.

180. Hveberg,H
     Grueboka I. Bygda. Flisa,Aksidenstrykkeri.1948. 442s.
       Skole- og opplysning. Soknebibliotek s.339-44.
       Grue almuebibliotek s.427-28.

181. Hylland,J
     Flatangerboka. Tr.heim,Aktietrykkeriet,1962. 603s.
       Folkeboksamling s.282.

182. Høydahl,Ingv
     Vaagan folkeboksamling. (FFBB VI,l9l2,s.53-56.)

183. Iversen,Berit D
     Mariakirkens bibliotek i Bergen. 12s. (Hovedoppgave ved 
     Statens Bibliotekskole,1969)
 
184. Jensen,A
     Om nytten af et Børnebibliotek i Forbindelse med Almueskolen. 
     (Den norske folkeskole N.R.I.,l858,s.257-64)
       Se også Feragen,A: Kommentar til A.Jensens Om nytten...

185. Jenssen,Jens
     Hamar folkebibliotek. 50 årsberetning 1/2 1887 - 1/2 1937. 
     Hamar 1937. Norsk Skolet.s boktr. 26s.illustr.

186. Jernbanebiblioteket, Hamar. (FF XV,1930,s.126)

187. Jernbanebiblioteket,Hamar. Beretninger 1885,1892,1894,
     1898,1899,1901 - 1947. Stensiltrykk.

188. Jernbanebiblioteket paa Hamar. 25 aar. (Norsk Jernbanebl, 1905,nr 1) 

189. Jernbanebiblioteket paa Hamar 5o år. (FF,l930,s.l26)

190. Johnsen,Arne Odd
     Kristiansunds historie. Bind IV. Kr.sund N 1963. 556s.
       Biblioteker s.159,240-47,400,547.
       Foreningsbibliotek, Knudtzons bibliotek s.242ff
       Ynglingforeningens Bibliotek s.244

191. Johnsen,Nils
     Nedre Eker. Kra 1914. 173s. 
       Biblioteker s.35-6.

192. Johnsen,O A
     Norske geistlige og kirkelige institutioners bogsamlinger 
     i den senere middelalder. (Afhandlinger viede Sophus Bugges 
     minde. Kra. 1908)

193. Johnsen,0 A
     Tønsbergs historie. III. Tidsrummet 1814 - 1880. Oslo,
     Gyl.,1952. 579s.
       Foreninger og foreningsliv s.485.
 
194. Jonasen,J S
     Sandnes gjennom l00 år. Trekk av byens historie II.
     Sandnes,Dahle,1965. 761s.
       Kulturelle formål og foreningsvirksomhet s.399-406.

195. Jubileumsskrift 1838 - 1938. Dverberg - Andenes -. Bjørnskinn. 167s.
       Biblioteker s.161.

196.a)Kancelliskrift til stiftamtmand A.Ph. Levetzau og biskop
     Chr. Schmidt angaaende Deichmans bibliothek.
     (Datert l0.juni 1780). (Norske Stiftelser,b.I,s.713-14) 

196.b)Kongelig reskript til de samme med regler for biblio-
     thekets bestyrelse. (Datert 7.marts 1781) (Norske
     Stiftelser,b.III,s.149-50)

197. Katalog over bøker,tidsskrifter,karter m.m. tilhørende
     Bergens Militærforeningens bibliothek. (Tidligere
     Garnisonsbibliotheket) stiftet 1818. Bergen,N.Nilssens
     bogtrykkeri,1894. 62s. Red. av kaptein K.Salicath.

198. Kildal,Arne
     Bergens off.bibliotek. (Nordisk tidsskrift för bok-
     och biblioteksväsen,5.årg.1918,s.61-73.)

199. Kildal,Arne
     Bergens offentlige bibliotek. Festskrift ved indvielsen
     av den nye bibliotekbygninig 7.december 1917.

200. Kildal,Arne
     Bibliotek og folkeopplysning,artikler og foredrag
     gjennom 40 år. Oslo,Aschehoug,1950. 216s.
       Haakon Nyhuus s.181-89.

20l. Kildal,Arne
     Bibliotekar Torstein Jahr. (FF XVI,l931,s.l7l)
 
202. Kildal,Arne
     Biblioteker og boksamlinger i Bergen. (Bergen 1814 -
     1914,bd.2,Bergen 1916,s.736-70)

203. Kildal,Arne
     Hamar folkebibliotek 50 år. (B B,l937,s.98-l00)

204. Kildal,Arne
     Norske folkeboksamlinger. Fra leseselskapets tid til
     bibliotekreformen av 1902. Utarbeidet På grunnlag av
     bibliotekkonsulent Karl Fischers etterlatte papirer.
     Oslo 1949.

205. Kirkeby,Birger
     Nannestad bygdebok bd.4. Flisa boktr.1971.
       Almuebibliotek-Folkeboksamling s.684-87.

206. Kjølås,Gerhard
     Ørskog gjennom tidene I. Ålmennsoga. Sjøholt 1964.
     508s.
       Boksamlingar s.421-30.

207. Koch,von G H
     Nordens märkesmän på folkbiblioteksområdet. (Social
     tidsskrift. Organ för studenter och arbetare. Sth.3.år.,
     1903,s.186ff.)
       Haakon Nyhuus.

208. Kolltveit,Olav
     Jondal i gamal og ny tid. Jondal 1953. 84ls.
       Folkeboksamlingar s.296-7.

209. Kolltveit,Olav
     Odda,Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. Bd. II.
     Odda 1962.579s.
       Sokne- og folkeboksamlingar s.481-84.

2l0. Kolsrud,Oluf
     Det nye universitetsbiblioteket i Kra. (Nordisk tidsskrift 
     för bok- och biblioteksväsen. Ups. & Sthm.l.årg., 1914,s.19-33.

211. Koren,Kr
     Haugesunds folkebibliotek. Haugesunds folkebibliotek i 40 år. 
     1893 - 1933. En kort oversikt. Haugesund 1933. (FF,XVIII,l933,s.l24)

212. Kramviken,Knut
     Årdal kommune i dag. 1960. 248s.
       Folkeboksamlinga s.215.

213. Kristiania folkebiblioteker. (Folkebladet,1897,s.83-84,
     illustr.)

214. (Krogvig,Anders)
     Det Deichmanske bibliothek 1898 - 1908. (Vor tid, 1908,nr 23)

215. Kvikne. Ei bygdebok. B.1.1952. 446s. Red.: Olav Tryggve
     Hagen.
       Kvikne folkeboksamling s.229.

216. Landets største jernbanebibliotek. (FFBB V,1911,s.31-32)

217. Landmark,Joh D
     Om grundlæggelsen av Videnskabsselskabets bibliotek i 
     Trondhjem 1766 - 1780. (Boken I,1927,11-42)

218. Langslet,Ola
     Nes herred i Hallingdal. historie og topografi. Drammen,Lyche,1914. 178s.
       Bibliotheker og læseforeninger s.143.

219. Larsen,J L
     Ålesunds haandverkerforening 1851 - 1926. Ålesund 1926.
       Haandverkerforeningens bibliotek 1854 - 76,s.11

220. Larsen,L 0
     Rakkestad og Degernes herreder. 1837 - 1934. Rakkestad,
     Elverhøi,1937. 182s.
       Folkeboksamlingene s.74-75.

221. Larsen,Martha
     Den moderne biblioteksbevægelse. (FFBB,III,1909,s.1-4)

222. Lauvdal,T
     Vardal bygdebok III. Gjøvik,Mariendals tr.,1930. 420s.
       Folkebibliotek s.39

223. Lauvskard,Nils
     Samnanger. Soga um bygdi,gardane og ættene. Bergen,
     Olsens tr.,1930. 848s.
       Samnanger folkeboksamling s.102-4.

224. Lesestuer for børn. (Morgenbl,1892.nr 222)

225. Liers historie bd.V. Drammen,1953,488s. Utg. av Lier
     bygdeboknemnd.
       Skole og opplysning s.424-40.

226. Lillebø,P Å
     Sunnylven og Geiranger I. Av  og Ingebr.Karbø.
     Hellesylt,,Tryggstad,1949. 623s.
       Folkeboksamlingar s.531-32.

227. Lillehammer 1827 - 1927. Lillehammer 1927. 158s.
       Lillehammer folkebibliotek s.83-4.

228. Lillevold,Eyvind
     Nedre Eiker. 1960. 430s.
       Boksamlinger s.389.

229. Linder,Greta
     Det Deichmanske biblioteket i Kristiania. (Biblio-
     teksbl,1921.nr 6,s.5-17)

230. Lindstøl,Tallak
     Risør gjennem 2oo aar. 1723 - 1923. Risør,Gunleikson.
     1923. 497s.
       Folkebibliotek s.474.

231. Love,som Læseselskabet For Udenlandsk Litteratur Har
     Vedtaget Den 2den Maii 1796. Tr. hos R.Dahls Efter-
     leverske. 8.15s.A.

232. Lund,Carl
     Porsgrund 1807 - 19o7. Porsgrund,Dyring.1907. 187s.
       Porsgrunds læseselskab s.91-2.
       Kvindernes læseselskab s.92-3.

233. Lunde.Aage
     Sandsværs historie I. Bygdehistorien fram til 1964.
     Kongsberg 1973. 547s
       Folkebibliotekene s.326-27.

234. Lundh,C Å B
     Militair-bibliothekerne i Chr.a. (Militairt tidsskr,
     10. (1842-3),s.126-34.)

235. Lundh,Carl
     Erindringer om Haakon Nyhuus av en gammel artiums-
     kamerat. (Deichmanbl,9/10,1932,s.6-7)

236. (Lyche,H T(ambs))
     Biblioteker. (Kringsjaa, bd.IV,Oslo 1894,s.468-69)
 
 
237. (Lyche,H Tambs)
     Offentlige biblioteker. (Kringsjaa bd.1,1893,s.761-65)

238. Læseforening,Kvindernes i Porsgrund. Stiftet 14.nov.1898.
     Prsg. Brødr.Dyrings boktr. 19+l upg.s. (På omsl.:
     1898 - 1923.)

239. Læseforeningen paa Grønland. (Morgenbl,1843,nr 357)

240. Læsestuer for arbeidere. (Afp,1892,nr 643)

241. Mandt,Gunnar
     Brandval-boka I.1953.700s.
       Folkeboksamlinger s.478.

242. Melhus,Alf C
     Deichmanske bibliotek gjennom 150 år. (Kommunen og Vi`s
     julenummer 1934,s.2-7,også i særtrykk)

243. Melhust,A(lf) C
     "Slik var det dengang." Litt historikk i anledning av
     40-årsdagen for Deichmanske biblioteks åpning efter reorg-
     anisasjonen. (Deichmanbl,1938,s.129-36)

244. Moe,Bernt
     Nogle ord til Christiania byes formænd og repræsentanter
     om det Deichmanske bibliothek. Chra. 1839. 56s.


245. Moe,Wladimir
     Det Deichmanske bibliotek. Et 125-arrs tilbakeblikk.
     (Urd,1910,nr 2)

246. Mollgard,Reidar
     På fedres gamle veier. Gjøvik bys historie gjennom
     100år. Gjøvik,Mariendal,1960. 494s.
       De sosiale og kulturelle interesser våkner s.104-5.
 
247. Moren,Sven
     Haakon Nyhuus. (Deichmanbl,1939,s.1-3.)

248. Munthe,Wilhelm
     Biblioteket på Rosendal. (Boken II,1927,s.111-20,pl.)

249. Munthe,W(ilhelm)
     Førstebibliotekar Hjalmar Pettersen 1856 - 1928. Et
     eftermæle. (Med portrett). Særtrykk. Uppsala 1928.

250. M(unthe),W(ilhelm)
     Et gammelt herregårdsbibliotek. Jacob Aall og hans
     boksamling på Nes jernverk. Utvidet etter et foredrag på
     bibliofilklubbene 19.årsmøte i Hotel Bristol 26.mars 1941.
     0slo,Grøndahl,l941. 31 + upg.s.

251. Munthe,W(ilhelm)
     De norske bibliotekers historie. (Dahl,Svand: Handbog
     i bibliotekskundskab. B.II. Kbh. 1927,s.156-83)
       Universitetsbiblioteket i Oslo s.166-74.
       Deichmanske bibliotek s.175-76.
       Det kgl.norske Videnskapers Selskabs Bibliotek s.176-78.
       Bergens Museums bibliotek s.178-80.
       Bergens off.bibliotek s.180-81.
       Andre biblioteker s.181-3.

252. Munthe,W(ilhelm)
     Norske boksamlere i eldre tid. (Studier,Bok- och Biblio-
     tekshist. till. I.Collijn,Upps.1925)

253. (Munthe,W(ilhelm)
     Overbibliotekar W.Munthe. (FF XVIII,l933,s.127)


254. Munthe,Wilhelm
     De videnskapelige biblioteker. (Norsk Bibliotekforenings
     Jubileumsskrift,1913 - 1938. Oslo,Stenersens forl.,1938,
     s.97-108.)
 
255. Mykland,Knut
     Trondheims bys historie III.Fra Søgaden til strand-
     gaten. 1807 - 1880. Tr.heim,Bruun,1955. 603s.
       Biblioteker s.539.

256. Myre,Olav
     Privat-biblioteker,norske boksamlere og bibliofiler.
     Afp,1934,nr 286)

257. Myre,Olav
     Den store gave fra Porsgrund som ravnekroken Christiania
     hverken forstod å verdsette eller behandle. Et av norsk
     kulturhistories mange mørke kapitler. (Kooperatøren,1935,
     nr 2,s.18-20)

258. Neumann,Jacob
     Vink til Sognebibliothekers hensigtsretteste Organi-
     sation. (Budstikken,Ny S.D.1(1830),s.71)


259. Nielsen,Kari
     Oversikt over folkebibliotekets utvikling i Fjell og
     Sund 1823 - 1971. 31s. (Hovedoppgave ved Statens Biblio-
     tekskole 1972.)

260. Nilson,Fredr
     Det Deichmanske bibliothek i Kristiania. (Folkbiblio-
     teken i Køpenhamn och Kristiania samt några svenska biblio-
     tek,deras organisation och verksamhet. Sthm.,l903,s.22-44)

261. Nilssen,Arne Bernhard
     Fra almuebibliothek til folkeboksamling. En kultur-
     institusjon i Fåberg gjennom 150 år. Lilleh. 1960.

262. Nilssen,Arne B(ernhard)
     Lillehammer folkeboksamling. 1857 - 1957. Lilleh. 1957.
     23s. illustr.

263. Nordø,Olav
     Eit leselag fra 1805. (Bø i Telemark) (FF,15,1930,s.191-4)

264. Nordgaard,0
     Stod i fortid og nutid. Anden del. Tr.heim 1920. 478s.
       Steinkjer folkebibliotek s.153.
       Folke- og skoleboksamlinger s.439-441.

265. Nordland,Lars
     Masfjordboki. Bd.II.,Bergen 1951. 415s.
       Høsteland,K.G. Masfjorden Målleselag s.233.

266. Nord-Norge. (FFBB VII,l9l3,s.47-9)
       Karasjok almuebibliotek s.48.

267. Det Kgl.Norske Frederiks Universitet.
     Universitets-Bibliothekets Aarbog for 1893. Chra.
     I kommission hos H.Aschehoug & Co. Thronsen & Co's Bog-
     trykkeri.

268. Nyhuus,H(aakon)
     Bibliothekskooperation. (Social tidskrift. Organ för
     Studenter och arbetare. Sth.,3.årg.,1903,s.196ff.)

269. (Nyhuus,Haakon)
     Haakon Nyhuus. Nekrolog. (Folkebl,1914,nr 35,s.21)

270. Nyhuus,Haakon
     En nordisk bibliotheksforening. (Social tidskrift.
     Organ för 8tudenter och arbetare. Sth.,1.årg.,1901,s.253ff.)

271. Nyhuus,Haakon
     De norske folkebogsamlinger. (Nordiske skolemøde(9)). En
     kortfattet redegjørelse for skoleforholdene i de nordiske
     lande 1900 - 1905. Kbh. 1905,s.78-85)

272. Nyhuus,Haakon
     De norske statsunderstøttede folkeboksamlinger.
    (Samtiden, 1904, s.223-29)

273. Nyhuus,Haakon
     A Norwegian branch library. (Library journal,N.Y.
     190l,s.864)

274. Nyhuus,Haakon
     Park libraries in Norway. (Library journal,N.Y.
     190l,s.388)

275. Næss,Anders
     Strandebarm og Varaldsby i gamal og ny tid. Av...
     og Olav Kolltveit. Bergen,Beyer,1947. 527s.
       Lesing og bygdeboksamlingar s.416-20.

276. Obrestad,T(obias)
     Hå. Nærbø-Varhaug 1837 - 1937 og ymse tilfang til
     ei bygdebok for Hå prestegjeld. Stav. 1939. 235s.
       Frå Hå læseselskab - til folkeboksamlingane. Ymist
       arbeid for betre folkeupplysning,s.79-91.

277. Olafsen,Olaf
     Granvin i fortid og nutid. En bygdebok. Norheimsund (1922),
     Skaar. 542s.
       Granvin folkebibliotek s.288-94.

278. Olafsen,Olaf
     Kvam I. Fortid og nutid. Norheimsund 1921.975s.
       Folkebogsamlingar s.425-32.

279. Olafsen,Olaf
     Ulvik i fortid og nutid. I. Norheimsund,Skaars tr.,
     1925. 45ls.
       Ulvik folkeboksamling s.317-19.

280. Olafsen,Olaf
     Veøy i fortid og nutid. I. Norheimsund,Skaars tr.,
     1926. 715s.
       Folkeboksamlinger s.535-40.

281. Om våre almuebogsamlinger. (Morgenbl,1878.nr 344A)

282. Ording,Fr
     Henrik Wergelands arbeide for folkeoplysningen.
     (PPBB II,l908,s.64-70.)

283. Ottelin,Odal
     Deichmanske bibliotek. (Social tidskrift. Organ
     för studenter och arbetate. Sth.,14.årg.,1914.s.49-56)

284. (Overn,O M
     Det Deichmanske bibliotek. Dets historie. Det nye
     Deichmanske og dets byggende menn. (Trefoldighetskirkens
     70-års jubileum. Kirken og omegn i 70 år i tekst og
     billeder. Oslo 1928,s.60-69.

285. Parkbiblioteker. (Afp,l901,nr 375,96)

286. Pedersen,Jac Wicklem
     Steinkjer l00 år. 1857 - 1957. Tr.heim 1957. 374s.
       Boksamlinger s.289-90.

287. Petersen,K
     Hamar i nutiden. Hamar 1914. 105s.
       Hamar arbeiderforenings bibliotek s.31.
       Jernbanebiblioteket s.46.
       Folkebiblioteker s.82.

288. Petersen,Th
     Gamle biblioteker. (Adresseavisen 1940,23/12,24/12.
     28/12)

289. (Platou,Valborg)
     Valborg Platou. (FF,XIII,1928,s.225)
     Dødsfall.
 
290. Putnam,Herbert
     Frie folke-biblioteker. (Kringsjå bd.11,Oslo 1898,
     s.928-33.)


291. Rabben,Bjarne  ~<
     Herøyboka. Bygdesoga II. Herøy 1973. 649s.
       Boksamlingar s.220-22.

292. Ramseth,Chr
     Hamar Bys Historie. Til 50 aars jubilæet. 21.mars 1899.
     Hamar 1899.369s.
.      Biblioteker s.360,362.

293. Reinton,Lars
     Folk og fortid i Hol. II. Frå 1815 til vår tid. Oslo
     1943. 814s.
       Biblioteker s.408-11.

294. Revheim,M L
     Fabrikkstaden Ytre Arna 1846-1946. Bergen,Centraltr.,1946.
     352s.
       Leseforeningi og boksamlingi s.236-44.

295. Richardson,Ernest Cushing
     Middelalderens biblioteker. (Kringsjå bd.25,0sl0 1905,
     s.705-22.)

296. Ringard,Morten
     Byen under fjellet. Holmestrand 1752 - lo.november
     1952. Oslo,Aschehoug,1952. 352s.
       Bibliotekvesen s.261.

297. Rolfsen,Nordahl
     De norske barnebiblioteker. Ti aars arbeide. Resultater
     og reformer. I-IV.(FFBB I,1907,s.l7-22.)
       I Statsmagterne.
       II Resultatet.
       III Kataloger,grundstammer,præmier.
       IV De nye bøker.

298. Rolfsen,N(ordahl)
     De norske barrebiblioteker. Ti aars arbeide. Resultater
     og reformer. V-VIII. (FFBB I,1907,s.41-44)
       V Riksmaal og landsmaal.
       VI Barnebibliotekenes praktiske betydning.
       VII Landsorganisationens forgreininger.
       VIII Maakt.

299. Rudie,Gunnar
     Bygdebok for Eidsberg. Bygdehistorien 1800 - 1940.
     Mysen 1970. 579s.
       Folkeopplysningen. Leseselskap og bibliotek s.437-41.

300. Rudie,Gunnar
     Sørum herred II. Otta bok- og avistr. 1961. 686s.
       Garder,Johan: Sørum Sogneselskap s.612-15.

30l. Ruge,Herman
     Fredrikshald stadsbibliotek. (FF I,1916,s.196-8)

302. Sand folkeboksamling. 1860 - 1960. (Hundre år i vingarden)
     Sand (1961). 36s.

303. Sannidal og Skåtøy Bygdebok. B.III. Fellesbindet. 1953.
     761ss.
       Skåtøy folkebibliotek s.127-29.
       Selskapet for Sannichedels Sogne vel s.529-32.
       Boksamlingen i Sannidal s.535-36.

304. Mangler

305. Saxild,Eric Nicolay
     Om Almuebibliothekers Oprettelse. (Budstikken III,
    (l0.mai 1811) sp.79-84)

306. Schaanning,Hedvig
     Litt om fagbiblioteker i Norge. (Norsk Bibliotekforenings
     Jubileumsskrift 1913 - 1938. Oslo,Stenersens forl.,1938.,
     s. 109-18)
 
307. Schnitler,Carl W
     Norske bibliotekinteriører i gamle dage. (Boken I.
     1927,s.152-74,pl.)

308. Schreiner,J R
     Moss. Bidrag til byens historie. 1814 - 1914. Moss, Søns,1914. 187s.
       Folkebibliotek s.121-22.

309. Schulstad,Olav
     Elverums folkebibliotek. (FFBB II,1908,8.5-9)

310. Schwach,Conrad N
     Jacob Neumann. Biskop over Bergene stift. Biografisk
     skildret av ... Bergen,Beyer,1848.67s.

311. (Schytte,A )
     Provst og sogneprest til Bodø, A.Schyttes Testament til 
     stipendier for studenter ved universitetet samt til 
     oprettelse af en arbeidsanstalt ved Bodøs faste skole, 
     og til et sognebibliotek sammesteds. 1834,(Norske Stiftelser 
     bd.2.Chra. Tønsberg 1858,s.520-22)
312. Schøning,C Hobø1 Herred 1814 - 1914. Bidrag til en bygdebeskrivelse. Fredrikshald 1914. 96s. Biblioteker s.37-8. 313. Seip,Didrik Arup Henrik Wergeland og folkeboksamlingene. (FF I,1916,s.40-3) 314. Seip,Didrik Arup Henrik Wergelands boksamlinger "For arbeidsklassen." (FF XII,l927,s.3-5) 315. Selje og Vågsby. Bygdene og bygdesamfunnet. Oslo 1957.403s. Offentlige boksamlingar s.484-89. 316. Det Kong. Selskab for Norges Vel. Efterretninger.. vedkommende,uddragne af Selskabets brevskaber,samt af Directionens Ertract og resolusjonsprotokol for Juli- maaned 1812. 3. Selskabet besluttede at anvende 3o R.d. af dette aars indtægt til Indkjøb af saadanne Bøger,hvilke kunde tjene almuen til veileding i dens haandteringer. Naar disse Bøger ere anskaffede, blive de udlaante til almuemend i sognet. 317. Seve,Niels de Molde Bys Historie. II. 1838 - 1916. Oslo 1963. 483s. Romsdals Praktiske Landhusholdningsselskabs utlånsbibliotek s.74,76. Leseforeningen i Romsdals prosti s.87. Utlånsbibliotek i Arbeiderforeningens regi s.276. 318. Sigdal og Eggedal. B.V. Bygdehistorie. 1965. 1385s. Boksamlinger s.1073-76. 319. Sigdal og Eggedal. Historisk beretning. B.I. 1914. 1385s. Sigdals sogns folkeboksamling s.146-8. Eggedals folkeboksamling s.148. 320. Sigmund,Einar Bibliotekene ved våre gamle katedralskoler. Spredte trekk fra et par hundre år. (BB I,1934,s.318-23) 321. Singsåaboka. Folk og samfunn. Bind 1. 1966. 607s. Folke- og skolebiblioteker s.218-19. 322. Sivertsen,Jørgen Hammerfest 1973. 358s. Biblioteker s. 179. 323. Skaathun,O B Soga for Fusa I. Bergen,Centraltr.,1961. 1109s. Boksamlingar s.886-87. 324. Skapper,S Hedemarkens Amt. 1814 - 1914. Kra. 1914. 425s. Biblioteker s.372-74. 325. Skedsmo.Bygdens historie I. Oslo 1929. 630s. Skedsmo folkeboksamling og sogneselskapet s.451-54. Skoleboksamlinger s.615. 326. Skolem,Kristoffer Ytre Sandsvær 1814 - 1914. En historisk bygdebeskriv- else. Kra.,Norli,1914. 140s. Folkeoplysning,biblioteker,foreninger m.m. s.123-25. 327. Slåttelid,Harald Odda folkeboksamlinger. (FF XIV,1929,s.49-50) "Slik var det dengang." Litt historikk i anledning av 40-årsdagen for Deichmanske biblioteks åpning efter reorganisasjonen - og en samtale med en som har vært med i de 40. (Deichmanbl.l0,1938,s.129-36.) 328. Sogneselskaper og boksamlinger. (Folkebl., 1831,nr.45) Ullensaker,Eidsvold,Sørum,Nannestad,Gjerdrum,Skedsmo 329. Solheim,Anton Bygdebok for Austrheim. 1972. 286a. Austrheim folkeboksamling s.189-90. 330. Spydevold,Olav Varteig. En liten bygds historie fra gammel tid til våre dager. Halden,Sem,1956. 590s. Fra foreningslivet s.376. 331. Spørgsmaal (vedrørende almuebogsamlinger). (Morgenbl,1843, nr 338,1847,nr 54,1850,nr 36,1851,nr 361,1856,nr 199) 332. Statsbevilgning. (Morgenbl,1872,nr 119B,1876,nr 201B) Angående fiskerbiblioteker. 333. Stavanger 1814 - 1914. Stav. 1914.431s. Kommunebiblioteket s.424-25. 334. Steen,Gudrun (Litt om Deichmanske bibliotek i Ditmar Meidells tid.) (Bokvennen,1933,nr 2/3s.5-6.) 335. Steen,Sverre Kristiansands historie 1641 - 1814. Oslo,Grøndahl,1941. 605s. Leseselskap s.509-l0. 336. Steenstrup,M Om Sogne- og Skolebogsamlinger,i Folkelæsning: Smaastykker. B.l0. Kbh.l880. 337. Stenersen,S J Forslag til læseselskabers oprettelse. (Den norske Rigstid,1816,nr 40) 338. Stoltz,G Frøken Valborg Platou. (FFBR II,1908,s.4-5) 339. Storm,Gustav Den Bergenske Biskop Arnes Bibliotek. (ca.1310). (Hist tidsskr,2.rekke,bd.VI,1880,s.185-92) 340. Stortinget. Innstilling fra Kirkekomitéen angående Jaabæks forslag om bidrag av opplys.vesenets fond til opprett- else av almuebiblioteker. (Morgenbl,1851,nr 226) 341. Stortinget. Innstilling fra komitéen for Kirke- og Under- visningsvesenet i anledning av repr. Tvedts forslag om et bidrag av opplysningsvesenets fond til opprett- else av boksamlinger for landalmuene og et lignende forslag av repr. Saxild,Knudson og Grønnerup med hensyn til boksamlinger for almueklassen i kjøpstedene Tøns- berg,Kr.sund og Holmestrand. (Morgenbl,1836,nr 103) 342. Stortingsefterretninger 1836 - 54. I s.149-51. Om bidrag til almuebiblioteker. Forslag til bevilgning. 343. Stortingsforhandlinger 1836. D.2. s.147-54. Innstilling om bidrag til almuebibliotekers opprettelse. 344. Stortingsforhandlinger 1842. D.5. s.176-77. 345. Stortingsforhandlinger 1851. 7.Inst. 67. Indstilling fra Kirkekomiteen angaaende repræsentanten Jaabæks forslag om bidrag af Oplysningsvæsenets fond til oprettelse av Almuebiblioteker. 2s. 346. Stortingsforhandlinger 1854. D.3. nr.20,s.131. Angående statsstøtte til bibliotekvesenet. 347. Stortingsforhandlinger 1892. Innstill. s.224. Tilskudd til bibliotekvesenet generelt. Folke,-skole- og fiskerbiblioteker. 348. Stortingstidende 1876. Forhandl. i Stortinget s,447-56. Debatt om tilskudd til almuebiblioteker. 349. Stortingstidende 1879. Forhandl. i Stortinget s.328-32. Debatt om tilskudd til almuebiblioteker. 350. Stortingstidende 1886. Forhandl. i Stortinget s.752-54. Post 16. Som bidrag til almuebiblioteker bevilges for 1886 - 87 ........ 351. Stranda,Olav Lundesoga. Skien 1925 - 767s. Leselag og folkeboksamlingar s.257-62. 352. Straume,Rolv Bø Bygdebok. B.III. Tromsø 1964. 583s. Folkeboksamling i Bø og Malnes s.420-22. 353. (Sundt,Eilert) Eilert Sundt. Efter exp.chef Thv. Aarum, i Dg.bl. paa 100 aars dagen for hans fødsel 8.8.1917. (Folkebl.1917. s.348-9,364-5,380-81) Biografi. 354. Sundt,Eilert Fremdeles om almuebiblioteker. (Folkevennen,1859, s.371-76.) 355. Sundt,Eilert Om selvundervisning og almuebiblioteker. (Folkevennen. 1859,nr 8,s.87-138,371-76) 356. Svalastoga,Kaare Byer i emning. Porsgrunn,Brevik og Langesund 1660 - 1740. Oslo,Grøndahl,1943. 268s. Om kultur s.220-25. 357. Svarteberg,Kristen Aal Bygdesoge. (1955). 415s. Boksamlingar s.351. 358. Svello,H Boka om Gol. II. Gjøvik,Mariendal,1963. 48ls. Folkeboksamlingane s.66-8. 359. Syltevik,M Aalesunds folkeboksamling. En 50 års oversikt. Aalesund 1923. 32s.illustr. 360. Sæter,Ivar Storelvedalen. Oslo 1908. 131s. Bogsamlinger s.95-6. 361. Søndenaa,Oddlaug Vikedal folkeboksamling 1803 - 1973. Historikk. 2bl.15s. (Hovedoppgave ved Statene Bibliotekskole 1973.) 362. Tandstad,Ola Sykkylven i eldre tid. I. Sykkylven Sogenemnd 1962. 392s. Opplysningsarbeid utanom skulen i Ørskog prestegjeld s.326-29. 363. Tank,Roar Modums historie bd.II. Oslo,Centraltr.,1926. 544s. Læseselskabet i Modum 1825 - 1858 s.120-29. 364. Tank,Roar (Universitetsbibliotekets Norske avdeling i) De (første) femti år. (Boken 3,1932,s.9-19) 365. Thorson,Odd Ålesund 1848 - 1948. Økonomisk og kommunal historie. B.I. Oslo 1948. 457s. Biblioteker 9.278,421. 366. To bibliotekjubileer. (B B II,1935,8.38-43.) Deichman og Halden. 367. To dødsfall. (FF XIII.l928,s.34) Hjalmar Pettersen og Nordahl Rolfsen. 368. Toftdahl,T H Rakkestad herred 1814 - 1914. Fr.stad,Sem,1914. 324s. Skolevæsen,folkeoplysning,biblioteker s.77-96. 369. (Tvedt,Jens) Bibliotekar Jens Tvedt. (B B II,1935,s.311-13) Nekrolog. 370. (Tvedt,Jens) Jens Tvedt. Biografi. (Folkebl,1917,s.284-5) 371. Tvedt,Notte Jørgensen Innstilling om bidrag til almuebiblioteker. (Morgenbl, 1836,nr 69) 372. Tveit,Harald Folkeboksamlingar paa landsbygdi. Eit samfundsspursmaal. (FF III,19l8,s.l0-l6.) 373. Tveit,Nils Ei boksamling for hundrad år sidan. (FF XIV,l929,s.l57-6l) 374. Tveit,Nils Os. Eit utsyn-over Osbygdi frå gamal tid til no. Bergen,Centraltr.,1932. 717s. Bøker-og boksamlingar s.678-87. 375. Tveiten,Gunnar Hole Herred. Ringerike. En bygdebeskrivelse. 1914.40ls. Biblioteker s.371,373. 376. Tveterås,Harald L(udvig) Universitetsbiblioteket i Oslo. 1876 - 1911 - 1961. Oslo 1961. (tr.1962) Grøndahl. 50s.3bl.illustr. port.4 .Særtrykk av Universitetet i Oslo 1911 - 1961. 377. Tønnessen,Joh N Porsgrunns historie. I. Porsgr.,Dyring,1956. 63ls. Kulturform og folkeliv ca.1760 - 1807. (Carl Deichman) s.522-57. 378. Tønnessen,Joh N Porsgrunns historie Il. Porsgr.,Dyring,l957. 657s. Foreninger,organisasjoner,selskaper s.20l-12. 379.a) Tøttrups leiebibliotek. (Morgenbl.1834,nr 228) 379.b) Universitetets literære bytteforbindelser. (Morgenbl, 19. jan. 1887) 380. (Universitetet i Oslo) The University library,Oslo. A brief survey of its history,collections and building. Oslo,Grøndahl,1947. 20s.illustr. 381. (Universitetsbiblioteket,Oslo) Festakrift til Den Norske avdeling ved Universitetsbiblioteket på femtiårsdagen for loven om avgivelse av trykksaker 1882 - tyvende juni - 1932. Utg. ved Francis Bull og Roar Tank. Oslo 1932. Centraltr. 174s.Steenske. 382. (Universitetsbiblioteket,Oslo) Norvegica. Minneskrift til femti-årsdagen for opprettelse av Universitets bibliotekets Norske avdeling 1883 - 1.januar - 1933. Av bibliotekets tjenestemenn. Oslo 1933. Grøndahl. 4bl.276s. 4*. 383. Vandrende bibliotheker. (Morgenbl,1826.nr 90) 384. Veiby,Hans Trøgstad herred. 1814 - 1914. Fr.stad,Sem,1914.261s. Om oplysningen s.237-40. 385. Veka,John Sand kommune 1858 - 1958. Sand,1958. 118s. Sand folkeboksamling s.94-96. 386. Videnskapsselskapets bibliotek i Trondheim. Landsinn- samling til ny bygning. (FF XVII,1932,s.96) 387. Vigeland,Nils P Kongsvinger 1854 - 1954. Kongsvinger 1954. 433s. Folkeboksamlingen s.233-4. 388. (Wergeland,Henrik) En bogsamling for Arbeidsklassen i Kristianias vest- lige Forstæder og Omegn. (For Arb.klassen,3.årg.,nr 9, 1842,s.72,nr.l0,1842,s.79-80.) 389. Wergeland,H(enrik) For almuen. (Budstikken,1830,nr 9/13,s.51-62) I Opmuntring til almuen at sørge for sin oplysning især ved gode bøgers læsning og til at sætte sig istand hertil ved at fremme og benytte almuebogsamlinger. II Udkast til almuebogsamlinger Og til love ved saadanne. III Fortegnelse over nogle Bøger passende for almue- bogsamlinger. 390. (Wergeland,Henrik) Kristiania forstæders Almuebogsamlinger. (For Arbeids- klassen 20.okt. 1842, s.159-60 og Chra.Intell 1842,nr.252) 391. (Wergeland,Henrik) Laanebibliotheket for andagtsbbger. (For Arb.klassen, 2.årg.,1841.nr 1,s.7-8.) 392. Wergeland,H(enrik) Om Almuebogsamlinger. (Budstikken,1830,nr 9/13,s.49-51) 393. Wergeland,Nicolai Christiansands Beskrivelse. Oslo,Univ.forl.,1963.46ls. Christiansands Garnisonsbibliotek s.382-4. Leseselskaper s.389. 394. Vestern,Aug Fredrikstad 1814 - 1914. Fr.stad,Centraltr.,1914. 203s. Fredrikstad folkebibliotek s. 180. 395. Wilse,Jacob Nicolay Reise-iagttagelser i nogle af de nordiske lande. 1.del. Kbh.,1790. 314s. Om bog- og kunstsamlinger s.188-98. 396. Wilse,Jacob Nicolay Reise-iagttagelser i nogle af de nordiske lande. 5 og 6 del. Kbh., 1790. 344s. Det Deichmanske bibliotek i Christiania s.285. 397. Winther,H T ) H.T.Winthers leiebibliotek. (Morgenbl,1825,nr 63) 398. Ytreberg,N A Det gamle Tromsø. Oslo,Cappelen,1936. 275s. Bøker,skoler,aviser s.215-34. 399. Ytreberg,N A Narviks historie bd.l. Ofoten i eldre tid. Narvik inntil 1914. Oslo,Merkur,1953. 468s. Sosiale forhold. Kultur- og folkeliv. s.440-42. 400. Ytreberg, N Tromsø bys historie. 1. Oslo,Tell,1946. 776s. Kirke,skole,åndsliv s.640-48. 40l. Ytterbøe,S Holla II. Opplæring,kirke- og skolestell. Skien 1957. 558s. Holla prestegjelds almuebibliotek s.513-26. 402. (Østby,Arvid) Jernbanebiblioteket,Hamar. Beretning om virksomheten i 50 år. (Hamar 1930) Stensiltrykt. 7bl. 4to. 403. Østlid,M Kråkstad. En bygdebok. B.l. Hamar 1929. 495s. Almuebiblioteket eller leseselskapet s.346,403-4. 404. Øverland,O Å Bibliothekar J.B.Halvorsen. (Folkebl.1900,s.81-86

FØREORD || INNLEIING || STIKKORDREGISTER || KILDER || FORKORTNINGAR