NBBS Logo

Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap

Beretning 30.10.2008- 15.09.2009

I perioden har NBBS hatt følgende tillitsvalgte:

 • Leder: Arthur Tennøe, Nasjonalbiblioteket
 • Sekretær: Berit Ch. Nielsen, Nasjonalbiblioteket
 • Kasserer: Geir Rise, Nasjonalbiblioteket
 • Styremedlemmer:
  • Trine Kolderup Flaten, Bergen off. bibliotek
  • Bredo Berntsen, Universitetsbiblioteket i Oslo
 • Varamedlemmer:
  • Jaga Kvadsheim, Nasjonalbiblioteket
  • Svein Engelstad, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap/UiO
  • Marius Hauge, forfatter/konsulent
  • Torbjørn Eng, Dagbladet
 • Revisorer:
  • Anne Cathrine Munthe, Norges Veterinærhøgskoles bibliotek
  • Inger-Lise Andersen, Deichmanske bibliotek
 • Valgkomite:
  • Anne Eldrid Jordfall
  • Magnus Halle
  • Anne-Mette Vibe

Generalforsamlingen 2008 vedtok følgende virkeplan for 2008-2009:

 1. Fortsette medlemsverving, blant annet ved å ta kontakt med antikvarbokhandlere og forleggere
 2. Konsolidere kontakten mellom bibliotekhistoriske miljøer og personer i Norge
 3. Søke å utvikle økt medlemsaktivitet
 4. Fortsette samarbeid med Norsk bibliotekforenings historiekomité om aktiviteter mot NBFs hundreårsjubileum i 2013.
 5. Videreutvikle kontakten med tilsvarende fagmiljøer og personer i Danmark og Sverige
 6. Det er naturlig at NBBS som en del av sin virksomhet publiserer i trykt form materiale i tilknytning til selskapets formål. Det tas i kommende årsmøte- periode skritt for å virkeliggjøre denne målsettingen

Styret har hatt 1 fellesmøte og har i hovedsak holdt kontakt via e-post. På grunn av andre oppgaver for enkelte medlemmer har de fleste punktene på virkeplanen ikke fått ønskelig oppfølging. blant annet pkt 6.
Mht virkeplanens pkt 6. Publikasjon, har deler av styret sett på aktuelle manus egnet for utgivelse som monografi, men styret ønsker å legge opp til en bredere form, noe som krever mer tid før publikasjonen kan foreligge. Virksomheten har ellers vært rettet mot arrangement av medlemsmøter og ekskursjoner. På initiativ fra Torbjørn Eng har de siste møtene blitt annonsert mer åpent enn tidligere som ledd i å trekke til oss nye medlemmer. Arbeidet med selskapets hjemmeside har gått videre, med stor innsats fra Jon Anjer. Ingen aktiviteter utenom Oslo i denne perioden.
Nasjonalbiblioteket har som i tidligere år støttet selskapets sekretariatsfunksjoner

Medlemsutvikling

Medlemstallet er stabilt, hovedsakelig med institusjoner og personer fra bibliotekmiljøet. Det er en utfordring å få utvidet nedslagsfeltet..

Kontakt med medlemmene

Hovedkontakten til medlemmene går via e-post. Medlemmer uten e-postadresse får utsendingene i papirversjon. Også i denne perioden har det vært problemer med nettverk og e-post, slik at noen navn har falt ut. Det skal nå være rettet opp.

Hjemmesiden

Hjemmeside og epost for foreningen fungerer nå som det skal. Driftsansvar for hjemmesiden ligger hos Kulturnett med Jon Anjer som vevgubbe. Adressen er http://www.nbbs.no

Om arbeidet i NBBS. Møter og arrangementer

 • 16.09.09 kl.17.30 i Nasjonalbiblioteket, Slottsbiblioteket (det gamle auditoriet) Fra tresnitt til foto: illustrasjonsteknikker i 1800-tallets bøker, tidsskrifter og aviser v/ historiker Tor Are Johansen, Arbeiderbevegelsens arkiv
 • 22.06.2009 kl. 17.30 i Nasjonalbiblioteket, Slottsbiblioteket (det gamle auditoriet)
  Kart og globus: Kompassrosen: Omvisning i Nasjonalbibliotekets kartutstilling ved forskningsbibliotekar Benedicte Gamborg Briså, Nasjonalbiblioteket
 • 12.05.2009 kl. 18.00 i Nasjonalbiblioteket, Slottsbiblioteket (det gamle auditoriet)
  Gamle Norge på trykk / Foredrag ved Marius Hauge (plakat laget av Torbjørn Eng)
 • 27.02.2009 kl. 17.00 i Nasjonalbiblioteket, Slottsbiblioteket (det gamle auditoriet)
  Friheten og falløksen : Den store franske encyklopedien og revolusjonen / Bredo Berntsen
 • 19.01.2009 Det lokale i den nasjonale bokarven : Nasjonalbiblioteket inviterte til bokhistorisk seminar i samband med at Jostein Fet har overlate til Nasjonalbiblioteket privatarkivet sitt over "Gamle bøker i Sunnmøre (bøker trykt før 1890, registrert i 1978").
 • 12.11.2008 Bibliotekhistorisk forskningskonferanse, arrangert avNorsk bibliotekforening
 • 30.-31.10.2008 Nordisk bokhistorisk konferanse med tema "Bøker og boksamlinger i Norden i et tusenårsperspektiv". I samarbeid med "Svensk Biblioteksförenings nätverk för kulturarv" (tredje i rekken av nordiske bokhistoriske seminarer)
 • 30.10.2008: Enkel markering av selskapets 10-års jubileum i forbindelse med den bokhistoriske konferansen. Flere av selskapets medlemmer deltok også på konferansen
 • 18.06.2008 på Nasjonalbiblioteket: "Mine vakre bøker": Om å samle illustrerte bøker / Jan Erik Røed
 • 29.04.2008 på Blaker gamle meieri: "Obs! m.fl. & m.m.m." - Et besøk i Guttorm Guttormsgaards prosjekter
 • 08.03.2008 i Bergen (temamøte ved 71. norske bibliotekmøtet i Bergen: "Bevaring kontra bruk - spørsmål omkring sikkerhet og kompetanse" med innlederne:
  o Rune Kyrkjebø, Universitetsbiblioteket i Bergen, HF-fakultetet, Leder for spesialsamlingene
  o Statsarkivar Yngve Nedrebø, Statsarkivet i Bergen
  o Forsker Geir Atle Ersland, Senter for middelalderstudier, Universitetet i Bergen

Om arbeidet i NBBS. Møter og arrangementer

 • Planlagt besøk til Koppang og bibliotekmuseet fortsatt utsatt
 • NBBS mobiliserte til frammøte på Lis Bybergs disputas 7 desember
 • Bibliotekmøtet i Bergen: Styremedlem Trine Kolderup Flaten samarbeidet med lokale krefter om et fint møteprogram lørdag 8 mars: Rune Kyrkjebø UBB, statsarkivar Yngve Nedrebø, forsker Geir Atle Erstad innleder rundt tema"Bevaring kontra bruk - spørsmål omkring sikkerhet og kompetanse".

Andre aktiviteter

 • Som tidligere får Selskapet jevnlig henvendelser fra bibliotekmiljøet og andre om bibliotekhistoriske spørsmål, om kilder og personer som kan bidra.
 • NBBS deltar på de nordiske bokhistoriske konferansene og var aktivt med som arrangør av konferansen i Oslo oktober 2008.
 • Sekretæren har stilt på møter i Bibliotekparaplyen, et nettverk for bibliotekorganisasjoner i Norge
 • Trine Kolderup Flaten er kontakt inn til NBFs historiekomité
 • Dansk Bibliotekhistorisk Selskab, søsterforeningen i Danmark, har vi løpende kontakt med og NBBS får jevnlig informasjon om bokutgivelser og invitasjoner til deres møter og seminarer
 • Kontakt med BIBLIS, Kungliga Bibliotekets venneforening er etablert og vi søker å utvide kontaktnettet videre til andre miljøer og organisasjoner
 • IFLA Library History Section var lenge uten aktivitet og har nå opphørt som egen seksjon. Den blir ført videre som Library History Special Interest Group, en aktivitet under Library Theory and Research Section (http://www.ifla.org/en/library-history)

Oslo 04.09.09

Berit Ch. Nielsen
sign